Presentasjoner fra webinarer/temamøter 2020-2022

Webinar 9. desember 2022

Jord som avfall og råstoff. Programmet ligger her

Introduksjon / Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS, styremedlem i Miljøringen  

Jord som overskuddsmasse / Statsforvalteren i Oslo og Viken v/ Ellen K. Keilen og Hedvig Sterri

Krav ved leveranse av masser / Lindum v/ Marianne Seland og Norsk Gjenvinning m3 v/ Jeanette Syvertsen

Volum av masser i markedet og hva det brukes til / Bærum Ressursbank v/ Ingvild Helland, Norconsult

Jord som farlig avfall / Multiconsult v/ Silje Marie Skogvold

Mineralske avfallsmasser som råstoff til gjenbruk / AF Decom v/ Thomas Henriksen

Refleksjoner / Multiconsult v/ Siri Greiff

                                                                            

                           

 

 

 

Temamøte 16.-17. mars 2022 hos Miljødirektoratet

Risikovurdering og tiltaksbehov. På land og i sjø.

Dag 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet og Ny veileder om forurenset grunn. Karianne Slåtta Haugen, Miljødirektoratet   

Nye beregningsverktøy for forurenset grunn – risiko for helse og beregning av spredning. Mona C. Hansen og Paul S. Cappelen, NGI

Effekter av sprengstein på fisk. Emelie Skogsberg, NIVA

Mellomlagring av svartskifer – når utgjør det en miljørisiko. Marion Børresen, NGI

Spredning av oljeforurensning – risikovurdering og tiltaksbehov. Siri Greiff, Multiconsult

Klassifisering av masser etter avfallsforskriften og regelverk for farlig avfall. Silje Skogvold, Multiconsult

Beskyttelse av vannressurser mot persistente, mobile og gifte stoffer (PMT). Hans Peter Arp, NGI/NTNU

Dag 2

Status i sedimentarbeidet, Hilde Keilen, Miljødirektoratet

Forurenset sjøbunn. Kunnskapssammenstilling og rangering av område. Marianne Olsen, NIVA

Strømmåling og modellering av partikler i havet. Tim Fristedt, Multiconsult

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Miljøtiltak i sjø: Entreprenørens utfordringer for oppfyllelse av vilkår. Terje Strømme Pettersen, Sjøentreprenøren AS

CEEQUAL sertifisering av opprydningstiltak ved Mosjøen Havn. Jorunn Haltbakk, NCC

Langtidsovervåkning av sjøresipienter rundt Langøya. Karin Raamat, Norconsult

Tildekking av kreosotforurenset sediment i Hommelvika. Erling Ytterås, Multiconsult

Modellering som en del av fremtidens miljøovervåkning. Henrik Fjørtoft og Anders Chr. Erichsen, DHI

Undervannsstøy – risiko for fisk og dyreliv i forbindelse med aktiviteter i kystsonen. Tim Fristedt, Multiconsult

 

 

 

Temamøte «Massehåndtering/overvåking»

17.-18. november 2021

DAG 1 – Bolk 1. Møteleder Morten Jartun, NIVA

Nytt fra Miljødirektoratet og resultater fra det tverrsektorielle prosjektet om disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset. Hannah Hildonen, Miljødirektoratet

Etablering av jordbruksareal på massetipper – masseforedling og anleggsgjennomføring. Trond K. Haraldsen, NIBIO

Kartlegging av sprengstein og gravemasser i Norden. Eirik R. Wærner og Marthe Røgeberg, Multiconsult

Ny bruk og behandling av forurensede deponimasser i Midt-Norge. Gunhild Flaamo, Civac/Rambøll

 

DAG 1 – Bolk 2. Møteleder Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune

Hvordan utnytte deponikapasitet riktig. Rakel Blaalid, Envir

Avrenning fra svartskifer med ulik forvitringsgrad. Tonje Strømø, NMBU (masterstudent)

VA-anlegg Fredlybekken ved Nidarvoll skole, Trondheim kommune. Øystein R. Berge, Multiconsult

Bioassays som metode for å undersøke forekomsten av legemidler i avløpsvann. Ingrid Beate Øpstad Fredriksen, Studentprisvinner 2020

MILJØRINGENPRISEN 2020: Bærekraftig gjenvinning av betong. NGI

 

DAG 2 – Bolk 1. Møteleder Silje Røysland, Multiconsult

Bærum ressursbank – en viktig pådriver til mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser. Tore Gulli, Bærum kommune

Sanntids miljøovervåkning av massehåndtering og anleggsarbeid, kan vi slutte å ta ut prøver? Espen Eek, NGI

Storgata på Lillestrøm – bærekraftig massehåndtering i praksis. Fredrik Hausmann, Norconsult

Deponi bedre enn sitt rykte – NGm3 bygger fylkesvei av gamle regjeringskvartalet». Alexandra Treimo, NGM3

Behov, hindre og muligheter for mellomlagring av masser i sentrale bystrøk. Håkon Iversen, Pådriv Oslo

Bærekraftig håndtering av masser – ulike rammebetingelser og utfordringer. Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells

 

DAG 2 – Bolk 2. Møteleder Paul Cappelen, NGI

Bioolje – Undersøkelse av nedbrytningshastigheter i løsmasser. Therese Flaathen Loe og Birgitte Koren, Multiconsult (UTGÅR PGA SYKDOM)

Nye metoder for kartlegging av spredning av tungmetaller fra deponi. Aud Helene Rosenvinge, Lindum

Miljøpark med ambisjoner. Thomas Henriksen, AF Decom

Emisjonsmålinger og gassutslipp fra nedlagte deponier. Christian A. Schöpke, IFE

________________________________________________________________________

Webinar «Massetipper og deponier – nå og fremover»

07. september 2021

Bolk 1. Møteleder Paul S. Cappelen, NGI

Utfordringer og risiko knyttet til nedlagte deponier. Ragnhild Grimm Torstensen, Miljødirektoratet. Svar på spørsmål fra webinaret ligger her.

Kumulativ risikovurdering av sigevann fra eldre deponier. Knut Erik Tollefsen, NIVA.

Erfaringer som beboer på deponi. Steinar Sidselrud, miljøgeolog.

Tiltak for å sikre gass ved Brånåsdalen deponi. Siri Haug og Marie Sørum, Multiconsult. Svar på spørsmål fra webinaret ligger her.

 

Bolk 2. Møteleder Silje Røysland, Multiconsult

Miljøtiltak Langøyene. Line Beydoun og Bjørn Vadholm, Oslo kommune.

Langøyene fra entreprenørens perspektiv. Maren Hjulstad og Lars S. Skaare, Veidekke.

Planer og erfaring med gamle deponier. Natalia Staren, Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Metodikk for kartlegging av sprekker ved nytt deponi i fjell. Simon Ross Stenger mfl., NGI.

 

Bolk 3. Møteleder Randi Warland Kortegaard, Norsk Hydro

Naturbaserte renseløsninger for sigevann fra eldre deponier. Trond Mæhlum og Esther Bloem, NIBIO.

Sigevann til kommunale renseanlegg – et løsningsforslag. Anders Are, Mivanor. Svar på spørsmål fra webinaret ligger her.

Avslutning og etterdrift av deponier. Jens Laugesen, DNV.

Byutvikling på eldre fylling i Haugesund. Torbjørn M. Pedersen, Norconsult.

Landfill Mining. Kolbjørn Akervold, Bymiljøetaten i Bergen kommune og Esther Bloem, NIBIO.

 

________________________________________________

Webinar «PFAS»

23. mars 2021

Bolk 1. Møteleder Morten Jartun, NIVA

Grenseverdier PFAS, nytt fra Miljødirektoratet. Vanja Alling, Miljødirektoratet. 

Status om arbeid med PFAS hos Forsvarsbygg. Pål Skovli Henriksen/Carl Einar Amundsen, Forsvarsbygg. 

PFAS i fokus – “Siste nytt» og kommende arbeid hos Avinor. Bente Wejden, Avinor. 

 

Bolk 2. Møteleder Randi Warland Kortegaard, Norsk Hydro

Kortsiktige effekter av sediment type og transplantasjonsmetode på overlevelse og vekst av transplantert ålegress (Zostera marina). Embla Vildalen Uleberg, vinner av Miljøringens studentpris 2020. 

PFAS i norsk ferskvannsfisk – kilder, sporing og EUs tålegrenser. Morten Jartun, NIVA. 

Papirindustrien – en stor, oversett, kilde til PFAS-forurensning? Gøril Aasen Slinde, NGI. 

 

Bolk 3. Møteleder Paul Sverdrup Cappelen, NGI

Spredning av fluor fra skismøring – påvisning og effekter i klatremus. Randi Grønnestad, NTNU. 

PFAS in biota – new needs and requirements. Patrick van Hees, Eurofins Environment Sweden. 

Båtsfjord vannverk – PFAS i grunnvann. Arve Misund, COWI. 

PFAS i marine sedimenter fra norske havområder. Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet. 

 

Bolk 4. Møteleder Kristin Kaasa, Asplan Viak

Kan man lage gode PFAS-sorbenter fra lett forurenset organisk avfall? Gerard Cornelissen, NGI. 

Ny rapport – Kunskapssammanställning om PFAS – från Svenska Kemikalieinspektionen. Katrin Holmström, NIRAS Sverige. 

Which PFAS should we be looking for in the environment, and how does this relate to the new EU drinking water directive? Jacqueline Anne Falkenberg, NIRAS Danmark. 

Vinner av Miljøringenprisen 2020: Tilbakeføring/naturrestaurering av Hjerkinn Skytefelt. Pål Skovli Henriksen, Forsvarsbygg. 

 

___________________________________________________

Webinar «Kilder og spredning av miljøgifter»

19. november 2020 

 

Bolk 1. Møteleder Morten Jartun, NIVA

Nytt om forurenset grunn fra Miljødirektoratet. Karianne Slåtta Haugen, Miljødirektoratet.

Nytt om forurenset sediment fra Miljødirektoratet. Hilde B. Keilen, Miljødirektoratet

Kartlegging av spredningsmekanismer og risikovurdering av skytebaner anlagt på myr. Andreas Botnen Smebye, NGI

Forurenset grunn ved skytebaner – kartlegging og tiltaksgjennomføring. Elisabeth Leirvik Rabben, Multiconsult

 

Bolk 2. Møteleder Paul Cappelen, NGI

Blyforurensning i våtmarksområder – Erfaringer fra Løvenskiold skytebane. Maria Haugen, Asplan Viak

Prøvetaking av porevann – ny metode for undersøkelse av vertikal spredning, Poul Larsen, DMR
Spørsmål stilt på webinaret med svar fra Poul Larsen

Effektiv metode for å bestemme mikroplast og gummi i skittent og rent vann. Joakim Skovly, Eurofins

 

Bolk 3. Møteleder Morten Jartun, NIVA

Storskala utlekkingstest av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll (E6, Råde), Sondre Meland, NIVA Spørsmål stilt på webinaret med svar fra Sondre Meland

Er gummigranulat kilde til miljøgiftspredning? Lisbet Sørensen, SINTEF

Mikroplast i Polychaeter – er det relevant? Studentprisvinner fra 2019 Jakob Bonnevie Cyvin

Tiltak- og virkemiddelvurdering på mikroplast – kunstgressbaner m.m. Kine Martinsen, Miljødirektoratet
Spørsmål stilt på webinaret med svar fra Kine Martinsen

 

Bolk 4. Møteleder Randi Warland Kortegaard, NGm3

Miljøaspekter ved etablering av snødeponier. Silje Røysland, Multiconsult

Ny betongveileder – spredningsvurderinger ved nyttiggjøring. Eirik Wærner, Forum for Miljøkartlegging.

Sprednings- og risikovurdering av utlekking av seksverdig krom fra betong. Cathrine Eckbo, NGI.
Spørsmål stilt på webinaret med svar fra Cathrine Eckbo

 

Annonsering av hvilket prosjekt som får Miljøringenprisen 2020

 

————————————————————————————————

WEBINAR om SPREDING AV MILJØGIFTER torsdag 28.05.2020 kl. 10.00 – 11.45 

Webinaret ble arrangert av Miljøringen med Gijs Breedveld fra NGI som foredragsholder og omhandlet

  • nytt verktøy for vurdering av risiko for spredning fra forurenset grunn («Spredningsveileder»). Se presentasjonen her  (med intro av  Morten Jartun, styreleder i Miljøringen)
  • nytt verktøy for vurdering av risiko for human helse fra forurenset grunn. Se presentasjonen her 

Bakgrunnen for webinaret: 

«Spredningsveilederen» er et svært etterlengtet dokument for mange av Miljøringens medlemmer. Endelig foreligger det høringsutkast til to veiledere, for henholdsvis spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn. 

Miljødirektoratet har også sendt på høring forslag til nye beregningsverktøy for å vurdere risiko for spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn i Norge. Frist for høringsuttalelser var 15. august 2020 og lenke til høringsdokumenter er her: https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/1079.