Vedtekter

§ 1 Formål

Miljøringen skal være et forum for eiere av forurenset grunn og sedimenter, myndigheter som legger rammebetingelser, FoU-institusjoner og rådgivnings­firmaer som arbeider med problemløsning, og leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene. 

Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter. 

Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.  

§ 2 Organisasjon

Miljøringen er en landsomfattende organisasjon basert på medlemskap. Medlem­­skap kan tegnes av bedrifter, institusjoner og etater. Hvis medlemmer ikke har betalt kontingent det siste år, vil de bli strøket av medlemslisten.  

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er Miljøringens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret fastsetter tid og sted. Forslag til Årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet, og det sendes formell innkalling til møtet senest tre uker før møtet avholdes.

Alle medlemmer som har betalt kontingent innen Årsmøtet har stemmerett. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. For vedtektsendringer og beslutning om oppløsning gjelder reglene i § 9 og 10. 

Årsmøtet skal behandle årsmeldingen, revidert regnskap, budsjett, valg av styre, valg av revisor og ellers annet som styret eller medlemmene ønsker behandlet og som fremgår av innkallingen. Årsmøtet orienteres om ny handlingsplan. 

En valgkomité på 3 personer, valgt av Årsmøtet, skal foreslå nye styremedlemmer. Valgkomiteen kan også foreslå styrets leder. Valgkomitéen legger frem innstilling til ny valgkomité. Valgkomitéens medlemmer har funksjonstid tilsvarende styrets funksjonstid. 

Medlemsavgift og godtgjørelse til styreleder fastsettes av årsmøtet etter anbefaling fra styret. 

Ekstraordinært årsmøte (medlemsmøte) holdes når styret eller 1/5-del av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes medlemmene (medlemsbedriftene) med minst 3 ukers frist.  

§ 4 Styret

Miljøringen skal ha et styre på seks faste styremedlemmer og to varamedlemmer valgt av Årsmøtet, og styret skal gjenspeile medlemssammensetningen og fortrinnsvis bestå av både problemeiere, problemløsere og FoU-institusjoner. Styret konstituerer seg selv. Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år men det skal tilstrebes kontinuitet gjennom delvis utskiftning av styret hvert år. 1. og/eller 2. varamedlem møter på styremøter dersom frafall av ordinære styremedlemmer.

Minst halvparten av styret må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møteleder har stemt for. De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre mer enn en 1/3-del av samtlige styremedlemmer. 

Styremøtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær av en møteleder som velges blant de fremmøtte styremedlemmer. Sekretariatet fører referat fra styremøter, og referatene sendes ut til styremedlemmene senest to uker etter avholdt møte. Styret har to ukers frist for innspill til referat. Godkjenning av referat skjer på etterfølgende styremøte. 

§ 5 Sekretariatet

Miljøringen skal ha et sekretariat som har ansvaret for den daglige driften. Sekretariatet utpekes av styret.  

§ 6 Økonomi

Miljøringens aktiviteter finansieres gjennom medlemskontingent, deltakeravgift på temamøter, kurs og eventuelle tilskudd. 

Innenfor budsjettrammer godkjent av Årsmøtet har styret det overordnede ansvar for Miljøringens økonomiforvaltning og fastsetter retningslinjer for denne, herunder bestemmer hvilke transaksjoner (ev. med beløpsgrenser) som skal godkjennes (signeres) av styreleder og medlem i styret ev. av det samlede styre. Styreleder/styremedlem kan ikke alene signere og godkjenne egne
økonomiske godtgjørelser for utført arbeid. 

§ 7 Revisor

Miljøringen skal ha en autorisert revisor som velges av Årsmøtet etter anbefaling fra styret. Styret godkjenner revisors godtgjørelse.  

§ 8 Signaturer

Signatur gitt av det samlede styret, styrets leder sammen med ett styremedlem eller sekretariatet, er forpliktende for Miljøringen. 

Utbetalinger til sekretariatet skal signeres av styreleder sammen med ett styremedlem. 

Styret kan beslutte å gi navngitt(e) person(er) blant styremedlemmene og/eller i sekretariatet anledning til å disponere bestemte bankkonti.  

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtekter kan kun endres med 2/3 flertall av Årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må fremlegges for styret minst 4 uker før Årsmøtet. 

§ 10 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Miljøringen behandles på samme måte som vedtektsendringer ved et Årsmøte. Dette Årsmøtet avgjør hvordan eventuelle aktiva skal benyttes.

 

Godkjent av Årsmøtet 16.04.2024 (endringer i kursiv).