Presentasjoner fra temamøter 2018 – 2019

Felles seminar Vannforeningen og Miljøringen 28. og 29. oktober 2019 

Vannforskriften og bruk av veiledere
Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper
Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter

Scandic Nidelven, Havnegata 1-3, Trondheim

Foto: Carl-Erik Eriksson

 

Program seminar Trondheim

Program dag 1:  Vannforskriften / Sjødeponier

Siste nytt fra Miljødirektoratet   Gunnhild Preus-Olsen og Eli Mathisen, Miljødirektoratet

Vannforskriften – økologisk og kjemisk tilstand  Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Miljømålene – og hvordan komme i kontakt med vannet   Bendik Eithun Halgunset, Trøndelag fylkeskommune

Perspektiver om sjødeponering av gruveavfall – NYKOS (NY Kunnskap Om Sjødeponi)    Arnstein Amundsen, Norsk Bergindustri

Overføringsverdi fra forskningsprosjektet NYKOS til Omya Hustadmarmor   Kari Moen, OMYA

Omsetning og potensielle effekter av prosesskjemikalier og tungmetaller i sjødeponier for gruveavgang   Morten T. Schaanning, NIVA

Effekter av gruveavgang på bunnsamfunn – erfaringer fra aktive og gamle sjødeponi   Hilde C. Trannum, NIVA

Folldal gruver – Vurdering av tiltak mot tungmetallforurensning fra lang tids gruveaktivitet   Marianne Kvennås, NGI

Miljøtiltak i Svea og Lunckefjell Svalbard  Jens Laugesen, DNV GL

Svea-prosjektet, hvordan tilbakeføre et 100 år gammelt gruvesamfunn til arktisk natur  Paul Cappelen, NGI

 

 

Program dag 2: Mer om gruveavrenning / Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter / Studentstipendvinnere

Miljøutfordringer ved etablering av vei, tunnel og deponiområder. Hålogalandsvegen i Nordland/Troms  Veronica Rohde Krossa, Rambøll

Vannmiljøutfordringer i større vegprosjekter – fra tidlig fase til byggeplan  Nina Syversen, Asplan Viak

E6 Ranheim -Værnes – Håndtering av miljøforhold i reguleringsfase   Erling Ytterås, Multiconsult

Erfaringer fra plast-arbeid med to trofiske nivåer i Arktis: Amfipoder og havhest  Amalie Ask, Universitetet i Stavanger, studentstipendvinner i Miljøringen,

Bruk av avisingsmidler på veinettet rundt Østensjøvannet. Miljøkonsekvenser for jord og vann kvalitet  Abdul Jabbar, studentstipendvinner i Miljøringen, nå Vestre Toten kommune

Metodikk for beregning av influensområder  Anja Celine Winger, Acona.

Opprydning i tjæreforurenset grunn ved Ålesund gassverk  Maiken Reitan, Norconsult

Arbeidet med å redusere utslipp til Trondheimsfjorden fra tidligere gruvedrift  Anette Fenstad, Trondheim kommune

DRensemetoder for gruvevann, Killingdal   Hanne B. Olsen og Stine Steen, masterstudenter ved NTNU

Kvina – utfordringer og tiltak i et gruvepåvirket vassdrag  Martin Eie, Fylkesmannen i Agder

Integrerte filtersystemer for rensing av forurenset overvann fra vei og gate. pptx Svein Ole Åstebøl, COWI

Utbygging av Bergen Lufthavn, utfordringer miljø, landskap og blågrønne soner  Terje Aarsand, Avinor

Kartlegging av udetonerte eksplosiver (UXO) Horten Indre havn  Anders Bergsli, Ren Indre Havn (Horten)

 

Seminarets programkomité

Vannforeningen Solvår Reiten, Statens Vegvesen; Sissel Ranneklev, NIVA; Hanne Kvitsand, Sintef
Miljøringen Morten Jartun, NIVA; Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune; Silje Røysland, Multiconsult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temamøte 6.-7. mars 2019

«PFAS» og «Bærekraft og klimatilpasning»

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

Program temamøte 6.-7. mars 2019

 

DAG 1

Nytt fra Miljødirektoratet. Kristine Mordal Hessen, Miljødirektoratet

Hvordan bruke offentlige anskaffelser for å få bransjen til å ta i bruk av ny teknologiBjørn Kummeneje, Bymiljøetaten Oslo kommune

Pudder, mascara og naturlig skjønnhet – PFAS i kosmetikk. Morten Jartun, NIVA

PFAS i produktregisteret, og hva som importeres av PFAS-holdige kjemikaler til NorgeMerete Grung, NIVA

Utlekking av PFAS fra deponier i Norge. Heidi Knutsen, NGI

Immobilisering av PFAS-forurenset jord – et trygt og kostnadseffektivt alternativ? Tore Hjartland, AquaBlok Norge

PFAS and Precursors in soil and leachates – how Can total oxidizable precursor (TOP) assay reveal the unknowns. Patrick van Hees / Eirik Aas, Eurofins

Miljøovervaking av brannskumprodusent og reinsing av PFAS-haldig vatn. Helen Kvåle, COWI

PFAS-profiler i akvatisk miljø påvirket av lokale punktkilder. Håkon Austad Langberg, NGI

 

DAG 2

Hva betyr Parisavtalen og FNs bærekraft mål 13 for anleggsbransjen? Ingvild Kilen Rørholt, Zero

Hva gjør Miljødirektoratet med klimatilpassing? Herdis Laupsa, Miljødirektoratet

Bærekraft i byggesektoren – en utbyggers perspektiv. Magnus Sparrevik, Forsvarsbygg

Bærekraft i rådgiving. Guri Lindmark, Multiconsult

Klarer vi overgangen til elektriske maskiner? Erik Sollerud, Pon Equipment

Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg? Torunn Hønsi, Vestlandsforsk

Status for veien mot utslippsfrie anleggsplasser. Emilie Kolstø Strømøy, Golder Associates

Faktaark; Mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset. Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet

Veien videre mot bærekraftig og samfunnsøkonomisk massehåndtering. Trine Holm, Bane Nor og Lameck Omondi Omolo, Rambøll

Svartskiferholdige løsmasser – hvordan kartlegge, karakterisere og håndtere masser med potensial for sur avrenning? Andreas Olaus Harstad, NGI

Håndtering av svartskifer og svartskiferholdige masser i OPS Rv 3/25. Lars Morten Bjerkeli, Skanska Norge

Tillatelser fra Strålevernet vedr. deponier og utslipp av anleggsvann. Marte Holmstrand, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet DSA

 

 

 

 

Temamøte 13. og 14. november 2018 

Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk 

Scandic Park Sandefjord. Strandpromenaden 9. Sandefjord

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Temamote 13. og 14. november 2018

DAG 1 – Deponier

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Kine Martinsen, Miljødirektoratet

Deponigass i boliger. Risiko ved bygging på nedlagte avfallsdeponier. Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet

Utfordringer og erfaringer fra boligbygging på Brånåsen deponi. Lars Gundersen, Skedsmo kommune

Erfaringer med undersøgelse og afværge af lossepladsgas – Danske erfaringer. Jens-Ole Petersen, DMR Miljø og geoteknikk AS, Danmark

Miljøopprydding på Vallø – Erfaringer så langt. Lars Skaare og Maren Hjulstad, VEIDEC 

Miljøringenprisvinner 2018. Langøya – fra forlatt steinbrudd til fjordidyll. Trygve Sverreson, EcoPros AS

Alunskifer i 25 år  – og hva nå? Erik Endre, Structor

Kjørbekk – fra deponi til landskap. Marja Skotheim Folde, Skien kommune

Studentprisvinner 2017. Utvikling av Fingeravtrykkmetoden med analysedata fra passive prøvetakingsenheter.  Ingvild Bjelland Lende (NTNU), nå ansatt i Cowi

Bygging på deponier. Hvilke skader kan oppstå og hva kan gjøres for å unngå dette? Steinar Sidselrud, EBY, Oslo kommune

 

PROGRAM DAG 2 – Sedimenter

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Tiltakshavers rolle. Ole Jakob Hansen, Sandefjord kommune

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Fylkesmannens rolle. Tor Fredrik Holth, Fylkesmannen i Vestfold

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Fylkesmannens rolle. Mari Moseid, NGI og Øystein Tranvåg, Asplan Viak

Miljømudring. Roy Røyland, Agder Marine

Jotun på land og i sjø. Green Steps / Green Building solutions. Presentasjon 1   Presentasjon 2Nils Helge Rørå og Christian Espolin Johnson, Jotun

Miljødirektoratets arbeid med undervannsstøy. Håndteringsveileder M-350.  Marianne Olsen, Miljødirektoratet

Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Petter Kvadsheim, FFI

Hvordan jobber Kystverket med undervannsstøy? Camilla Spansvoll, Kystverket

Miljøringenprisvinner 2017. Plast – fra avfall til forurensning. Inntrykk, mars – november 2018. Marianne Olsen, NIVA.

Studentprisvinner 2017. Temporal changes of the benthic environmental conditions in a subarctic fjord with aquaculture activity. Hege Kristine Vågen (UiO), nå ansatt i Sweco

Opprydding Ren Indre havn, Horten. Status på Norges neste store sedimentoppryddingsprosjekt. Anders Bergsli, Prosjektleder Horten kommune/Forsvarsbygg

Tiltak i Gunneklevfjorden – Herøya. Thor Oscar Bolstad, Norsk Hydro

 

 

 

 

 

TEMAMØTE (og årsmøte) onsdag 14. og torsdag 15. mars 2018

 

 

Plastforurensning
Tiltaksmetoder
Miljøplaner

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

 

 

 

 

Program Temamote 14. og 15. mars 2018

 

PROGRAM DAG 1

TEMA: PLASTFORURENSNING

Miljødirektoratets arbeid med plastforurensning.Lise Langård, Miljødirektoratet

Microplastics in the environment: Contamination in sediments and soils.Rachel Hurley, NIVA

Analysemetode: Kvantifisering av mikroplast i sediment. Emma Jane Wade, NGI

Mikroplast i sedimenter på norsk sokkel. Thomas Møskeland, DNV GL

Kul og kommunal på World Circular Economic Forum. Marianne Langedal, Trondheim kommune

Gummigranulat og tiltak for å hindre spredning fra kunstgressbaner. Claire Coutris, NIBIO

Mikroplastundersøkelser av bekkesediment nedstrøms for kunstgressbaner. Ole Korbøl, MSc-student ved NMBU

Innhold av mikroplast i 10 undersøkte marine sedimentprøver fra MAREANO-kartleggingen. Henning K.B. Jensen, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Håndtering av plastforurensning i sprengstein. Bente Breyholtz, Norconsult

Tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling. Inkl. eksempler fra Bergen. Håvard E. Bjordal, Bergen kommune

 

PROGRAM DAG 2

TEMA: TILTAKSMETODER

 

Nytt fra Miljødirektoratet. Kari Holden, Miljødirektoratet

Biokull: Klimatiltak, jordkvalitetsforbedring og giftimmobilisering.Gerard Cornelissen, NGI

Remediation of PCB-polluted soil using biochar: The uptake of PCBs in earthworms, plants and passive samplers – a pot experiment. Sigurbjörg Hjartardóttir, NGI

Åtgärdsportalen – a Swedish guide to soil, groundwater and sediment remediation. Peter Harms-Ringdahl, EnviFix, Sverige

Håndtering av oljeforurensning. Siri Greiff, Multiconsult

Immobilization of PFAS-contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Gorm Thune, Lindum

In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord. Heidi Knutsen, NGI

Miljøplan for oppfølging av miljøtiltak i forurenset sjøbunn. Jens Laugesen, DNV GL

Miljøoppfølging i jernbaneprosjekter, med eksempel fra nytt dobbeltspor Moss. Ingunn Bjørnstad, Bane NOR

Kan det utarbeides standardmaler for miljøplaner og miljøoppfølgings-program? Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

Forurensningskriminalitet. Vivian Miksch Fredenborg, spesialetterforsker og kjemiker i Miljøkrimavdelingen, Økokrim