Presentasjoner fra temamøter 2015 – 2017

 TEMAMØTE ONSDAG 8. OG TORSDAG 9. NOVEMBER 2017

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

 

Tema:
MASSEHÅNDTERING OG SPREDNINGSVURDERINGER

 

Programbeskrivelse / Invitasjon

Program dag 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet – retningslinjer for å søke om gjenbruk av forurensede jordmasser utenfor tiltaksområdet. Vanja Alling, Miljødirektoratet

Bæredygtige jordstrategier (for massehåndtering) i Danmark– hvad er det og hvor bæredygtige er de egentlig? Joan Krogh, NIRAS

Regional plan for masseforvaltning i Akershus. Solveig Viste, Akershus Fylkeskommune

GEOreCIRC – Nyttiggjøring av tunnelboremasser. Christian Strømme Ofstad, NGI

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn Rådal. Anne Kristine Søvik, Multiconsult

Gjenbruk av masser fra mudringsprosjekter. Rebecca Gardner, Anchor QEA AS and CEDA Environment Commission

Studie og kartlegging av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden. Hilde Alida Hammer, studentprisvinner høst 2015, nå R3 Entreprenør

Dumping av snø i fjorder og vassdrag. Guro Thue Unsgård, Norconsult

Oslo kommune – håndtering av bortkjørt snø. Joakim Hjertum, Oslo kommune

Snøsmelteanlegget “Terje”. Hans Kevin, NCC

 

Program dag 2

Hva er en praktisk tilnærming til håndtering av masser med fremmede plantearter? Heidi Solstad og Randi Osen, Multiconsult

Erfaringer og utfordringer knyttet til håndtering av fremmede arter i store og små utbyggingsprosjekter. Agnieszka Wyspianska, Multiconsult

Utfordringer med E6-utbygging i Ramsar området Åkersvika. Trine Marianne Holm, Hæhre Entreprenør / Rambøll

Foredling av gravemasser til bruk på jordbruksarealer og i grøntanlegg. Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

Planlegging, drift og avslutning av jordtipp/planeringsfelt. Trygve Torsteinsen, Norsk Landbruksrådgivning Vest SA

Vannforskriften og regulering av industriutslipp. Ida Maria Evensen, Miljødirektoratet

Utslipp av anleggsvann i resipient – Beregning av innblandingssoner. Ingvild Fladvad Størdal, Rambøll

Utslipp av syrer og baser til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? John Arthur Berge, NIVA

Klimaendringer og påvirkning på spredningsprosesser. Gøril Aasen Slinde, NGI

Seabed Footprint Analyser – Discharge modelling (SeaFAN). Amund Ulfsnes, DNV GL

 

Nyttige lenker til dokumenter og databaser som ble omtalt på samlingen:

Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune:

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589

 

Norsk landbruksrådgiving

https://vest.nlr.no/fagartikler/?filter=1446

https://rogaland.nlr.no/fagartikler/rapport-fraa-eit-dyrkingsprosjket/

http://www.nordhordland.net/kandidat-til-nasjonal-jordvernpris-2017.5979978-348877.html

 

Artsdatabanken

https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter

https://www.artsdatabanken.no/Pages/233516

 

Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/

 

Miljødirektoratet

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Fremmede-arter/

 

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/

 

KARANTENEskadegjørere: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/hva_er_karanteneskadegjorere.3126

 

om Fornebu

 

 

Temamøte torsdag 8. og fredag 9. juni 2017

Scandic Hotel Hammerfest

Tema:
Akutt forurensning og beredskap
Forurensede sedimenter
Nordområdene

Foto: Tor Harry Bjørn

 

 

 

 

 

 

 

 

Programbeskrivelse / Invitasjon

Program dag 1 

Opprydding og havneutvikling i Hammerfest havn. Tor-Harry Bjørn, Hammerfest kommune

Er en konservativ turbiditetsgrense den mest miljøvennlige tilnærmingen? Håkon A. Langberg, NGI

Erfaringer fra Renere havn iTrondheim. Silje Salomonsen, Trondheim kommune

«Med hodene begravet i sandfang» – Viktigheten av å kombinere tiltak på land med tiltak i forurenset sjøbunn. Erlend Sørmo, NGI

Contaminants in harbor sediment. How to track the sources and how to degrade the contaminants? Dorthe Groth Petersen, NIRAS Danmark

Remediation of Oskarshamn harbour – Sweden largest on-going remediation project. Bart Van Renterghem, Envisan

Aktiv og passiv tildekking av forurensede sedimenter. Fem år med overvåking av verdens største pilottest i Grenlandsfjorden. Gerard Cornelissen, NGI

Støttefylling ved ubåten U864, Fedje. Hans Petter Mortensholm, Kystverket

Utvikling av metoder for miljøovervåkning og lekkasjedeteksjon med anvendelse i oljeindustrien og i arbeid med forurensede sedimenter. Espen Eek, NGI

Bergverksindustrien og sjødeponier. Sverre Høstmark, Norsk Industri

Sjødeponi ved planlagt kobbergruve, Nussir. Lis Lindal Jørgensen, Havforskningsinstituttet

Kritisk blikk på Nussir-prosjektet. Fabrice Caline, Naturvernforbundet

Historisk spredning fra sjødeponi i Repparfjorden og muligheter for å ta ut mer metall fra nye avgangsmasser. Kristine Bondo Pedersen, Akvaplan-NIVA

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen, Miljødirektoratet

 

Program dag 2

Beredskap i nordområdene – Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard. Hans Petter Mortensholm, Kystverket

Oljeutvinning i nord – Overvåking og beredskap. Heike Moumets, Statoil  Snøhvit_brosjyre_allmennheten – storulykkeforskriften

Oljeutvinning i nord – Overvåking og beredskap. Arne Myrseth, Brannsjef i Hammerfest kommune

Miljøovervåking og beredskap ved Oslo lufthavn, Gardermoen.  +Video:

https://www.viafree.no/programmer/dokumentar/osl-24-7/sesong-1/episode-1

Julie Stene Krokstad og Andrea Nymo Fikse, OSL

Akutte forurensningshendelser  – olje til vassdrag. Karl Dietrichs, Premium Green Technologies Norway AS

Praktiske og utfordrende tiltaksarbeider ved oljeutslipp til grunn. Gunnar Olstad, Multiconsult

Erfaringer fra 20 års akuttiltak fra fyringsolje i Danmark. Poul Larsen, DMR miljø og geoteknikk AS – Oslo

Miljøgifter i innsjøer i nord. Guttorm Christensen, Akvaplan NIVA

Nivåer og effekter av miljøgifter i arktiske sjøfugles. Jan Ove Bustnes, NINA

Plast i havet og hvordan det marine miljøet påvirkes av plastforurensningen. Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

 

 

 

Temamøte torsdag 16. mars 2017

NGI, Sognsveien 72, Oslo

Tema: Tung blanding av faglig påfyll

Program

Presentasjon av ny grunnforurensningsdatabasenPer Erik Johansen, Miljødirektoratet

Tilstandsrapporter i industrienSverre Høstmark, Norsk industri

Tilstandsrapporter. Erfaringer fra Danmark. Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS, Danmark

Rensetiltak for forurenset avrenning fra nedlagt oppredningsverk i Ilsvikan. Jørgen Engebretsen, Studentstipendvinner og student ved NTNU

Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunnJens Laugesen, DNV GL

Elektromagnetisk kartlegging av svartskifer fra helikopter. Asgeir Lysdahl, NGI

The sinking behavior of microplastic. Linn Merethe Brekke Olsen.  Student ved UiB/NGI

Blir fisk i sedimentasjonsbasseng påvirket av vegavrenning? Sissel B. Ranneklev, NIVA

 

 

 

Temamøte onsdag 2. og torsdag 3. november 2016

Miljødirektoratet, Oslo

Tema: Miljøforvaltning i kommunene –  utfordringer og erfaringer

temamote-nov-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

Dag 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Kine Martinsen, Miljødirektoratet

Presentasjon av Miljøkommune.no. Ingrid Marie Nissen, Miljødirektoratet

Oslo kommune – Tilsyn og saksbehandling. Marthe Røgeberg, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Follobanen Ski. Vannhåndtering på stasjonsområdet, dagsone – og litt tunnel. Inger Aaberg, Jernbaneverket

CASE: Hennig Olsen. Paul Andreas Aakerøy, Rambøll

Förorenar Arktiska samhällen sig själva och påverkas marina organismer i samband med detta. Miljøringens studentprisvinner Anna Olsson, Universitetet i Lund

Kristiansand kommune – forvaltning av forurenset grunn, aktsomhetskart. Marianne Bliksås, Kristiansand kommune

Forurenset grunn i en liten storkommunes liv. Ingvill  Marie Moen-Jeppesen, Sarpsborg kommune

CASE Valløy Remediation Project. Gunnar Brønstad, Multiconsult

CASE Valløy Remediation Project. Lars Sevald Skaare og Lars E. Paulsrud, Veidekke

Miljø i konsekvensutredninger. Lars Syrstad, Rambøll

 

Dag 2

Tips ved bygging i og på alunskifer og andre syredannende bergarter. Erik Endre, Structor Geomiljø AS

Kjetterske tanker om alunskiferTrygve Dekko og Therese Flaathen Loe, Multiconsult

CASE Nye Lilleby i Trondheim – fra industri til grønn bydelHege Tryggestad, Veidekke Eiendom AS Region Nor

CASE Nye Lilleby i Trondheim – håndtering av forurenset grunnTonje Stokkan,  Norconsult

CASE Nye Lilleby i Trondheim. Forvaltning av kapittel 2 i Trondheim kommune.  Camilla Østerlie Borgersen,  Miljøenheten i Trondheim kommune

Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn. Vidar Ellefsen,  Golder Associates

Dokumentasjonskrav ved ulike massemottak/deponier – og utfordringer med betongforskriften. Randi Warland Kortegaard, Norsk Gjenvinning m3  AS

Forslag til forskrift om nyttiggjøring av betongavfall. Vanja Alling,  Miljødirektoratet

Betongavfall, case og erfaringer. Silje Skogvold,  Multiconsult

Betongavfall, case og erfaringer. Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult AS

 

 

Temamøte onsdag 25. og torsdag 26. mai 2016

 Scandic Hamar, Vangsvegen 121, Hamar 

Tema:

  1. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter
  2. Forurensning med løsemidler

 

Bilde samferdselsprosjekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 25.-26. mai 2016

Dag 1

Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter

Screening av nye miljøgifter. Miljødirektoratet v/Eivind Farmen

Naturlig tildekking av DDT-forurensede sedimenter i alpeinnsjøen Lago Maggiore i Italia. NGI v/Amy Oen

Storvannet i Hammerfest, fra DDT til siloksaner, hva gjør vi? Hammerfest kommune v/Tor Harry Bjørn

Mudring av Rio de la Plata og Rio Parana i Argentina – Stipendreise. DNV GL v/Jens Laugesen

Miljøgifter: Fra gamle synder i Mjøsa til nye stoffer i bilpleieprodukter. NIVA v/ Thorjørn Larssen

 

E6 sør Sentervegen – Jaktøyen. Håndtering av myrmasser og bruk av forurensede masser i støyvoller. NGI v/Hege Mentzoni Grønning

E6 gjennom Åkersvika naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark v/Jørn Berg

Harpe Bru – Vurderinger og utfordringer for akvatiske biotoper under samferdselsprosjekter. Multiconsult v/ Morten Kraabøl

Regelverk ved mottak av forurensede masser og mottak av alunskifer. Østlandet Gjenvinning v/Bjørn Rosenberg

Kommunikasjon mellom tiltakshaver og myndigheter i forbindelse med veiprosjekter. NIRAS v/Kirsten Kleveland

 

Program dag 2

Forts. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter

Follobanen – innføring Oslo S. NGI v/Mona Hansen

Follobaneprosjektet, innføring Oslo S – byggherres erfaringer med arbeider i forurenset og historisk grunn. Plan og gjennomføring av totalentreprise. Jernbaneverket v/Kristine Wasrud

Miljøutfordringer ved rens av ballastpukk ved Jernbaneverkets strekninger i Norge. Jernbaneverket v/Susanne Sandanger

Fellesprosjektet Minnesund – Espa – Oppfølging av grunnvannsbrønner og drikkevannskvalitet i anleggsfasen. NGI v/Tarjei Liland

Fellesprosjektet Minnesund – Espa – Oppfølging av grunnvannsbrønner og drikkevannskvalitet i anleggsfasen. Implenia v/Silje Marie Vasstein 

 

Forurensning med løsemidler

Forurensning av inneklima med klorerte løsningsmidler fra forurensede løsmasser. DMR v/Poul Larsen

Forurensning av inneklima med klorerte løsningsmidler fra forurensede løsmasser. NIRAS v/Henrik Engdal Steffensen

Klorerte løsemidler – et problematisk eksempel fra Hamar. Fylkesmannen i Hedmark v/Anne Mette Nordbak

Erfaringer fra 10 års undersøkelse og sanering av løsemiddelforurensning (PCE) på Hagforstvätten i Sverige. NIRAS v/Nicklas Larsson

Erfaring fra termisk tiltak i Danmark. Orbicon v/Pernille Palstrøm

 

 

Temamøte mandag 14. mars 2016

Multiconsult ASA, Nedre Skøyen vei 2, Skøyen Oslo

Tema: Spor og spredning av forurensning

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto: Morten Jartun

 

Program 14. mars 2016

Siste nytt fra Miljodirektoratet. Rådgiver Gunnhild Preus-Olsen, Seksjon for avfall og grunnforurensning, Miljødirektoratet

Menneskets tidsalder. Forsker Henrik Svensen, Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Fjerning av sterkt forurenset masse pa Jekteviken i Bergen. Prosjektingeniør Eva Kathrine Frøisland, Veidekke Entreprenør AS

Hvilke miljøkrav gjelder for skipsverft? Senioringeniør Ingrid Aarre Daae, Seksjon for lokal forurensning, Miljødirektoratet

Regnbed for rensing av forurenset overvann og hindring av spredning til vassdrag. Sivilingeniør Kim Paus, VA-teknikk, Vann og Miljø, Asplan Viak

Bruk av passive prøvetakere for måling av miljøgifter i sediment. Forsker Dorothea Gilbert, NGI

Klassifisering av jord som farlig avfall. Håndtering av et krøllete regelverk. Rådgiver Marianne Seland, Lindum AS

Hvor ender mikroplasten opp? Studie på sediment i Byfjorden i Bergen. Studentstipendvinner og student ved UiB, Tiril Klunderud

Miljøgifter i bynært miljø – spor av skismøring. Sjefsingeniør Christel Moræus Olsen, Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid, Miljødirektoratet

 

 

Temamøte tirsdag 27. og onsdag 28. oktober 2015

Victoria Hotell, Skansegt. 1, Stavanger

Tema: Miljøgifter i mennesker. Renere Havner. Gruver og miljø 

Byfjorden og hotell - Kopi

 

 

 

 

 

 

 

Program  27.-28. oktober 2015

Program dag 1 

Giftfri hverdag. Gabriele Brennhaugen, Stavanger kommune 

Passiv prøvetaking i mennesker – Opptak av miljøgifter i silikonimplantater. Kine Bæk, Norsk institutt for vannforskning NIVA 

Miljøgifter og mennesker. Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet 

Tiltaksplan for sjøbunnsopprydding – hva bør den inneholde? Hilde B. Keilen, Miljødirektoratet, Kyst- og sedimentseksjonen 

Spesielle utfordringer og forvaltningsmessige aspekter i arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger. Arnfinn Skadsheim, Stavanger kommune 

Ålesund havn – miljøundersøkelser på landområdene. Anne Melbø og Thomas Aurdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Forurensede sedimenter – Klart for tiltak i Flekkefjord og Fedafjorden. Arve Misund, Cowi 

Borg havn – Tidenes største mudringsprosjekt i Norge. Eivind Edvardsen, Kystverket og Tom Jahren, Rambøll 

Renere Havn Trondheim – Turbiditet, tidevann, saltvann og elvevannHåkon Austad Langberg, Norges Geotekniske Institutt NGI 

Renere Havn Trondheim – Erfaringer fra entreprenør. Bart Van Renterghem, Envisan

 

Program dag 2

Nye metoder for kartlegging av sedimenter og overvåkning av havneopprydding med passive prøvetakere. Espen Eek, Norges Geotekniske Institutt NGI 

Armeringsfiber og sprengsteinkabler til besvær – eksempler på lokal marin forsøpling. Einar Haualand, Fylkesmannen i Rogaland og Bjørn W. Østerhus, Fylkesmannen i Vest-Agder 

Utfordringer med avrenning fra Killingdal gruvers utskipingskai. Silje Salomonsen, Trondheim kommune og Lise Støver, Rambøll 

Bærekraftig mineralnæring for fremtiden. Olav Hallset, Norsk Bergindustri 

Hva kreves for å starte gruvevirksomhet i dagens Norge?  Ivar Fossum, Nordic Mining ASA 

Deponering av avgangsmasser fra gruveindustrien – På land eller i vann? Therese Flaathen Loe, Multiconsult ASA 

Titania – 100 år med deponering. Ann Heidi Nilsen – Titania 

Gruvers påvirkning på omkringliggende natur. Dagmar Hagen, NINA 

Forurensningsbegrensende tiltak i Løkken gruveområde, en presentasjon som viser mulige rensemetoder og deres anvendbarhet på gruveforurensing. Stein B. Olsen, Cowi 

Sulitjelma gruver– hvilke tiltaksmuligheter har vi ? Marianne Kvennås, Norges Geotekniske Institutt NGI

 

 

Temamøtet tirsdag 2. og onsdag 3. juni 2015

Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo 

Programmet 2.-3. juni 2015

 

Dag 1. Juridisk ansvar for opprydding, ny kartlegging av bakgrunnsnivåer og sanering av oljeutslipp

Fugleperspektiv på forurenseransvaretPer-Erik Schulze, fagrådgiver Naturvernforbundet 

Siste nytt fra MiljødirektoratetKristoffer Glosli Bergland, overingeniør i Kyst- og sedimentseksjonen, Miljødirektoratet   

Hempeldommene – før og etterStein Fredrik Janzon. Entrepriserett, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 

Grunneiers ansvar for andres forurensning. Utvalgte spørsmål etter Elverum treimpregneringMagnus Dæhlin. Miljø og naturressursrett, partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA 

NGUs kartlegging av naturlig bakgrunn og forurensning ved bruk av flomsdimenterRolf Tore Ottesen, forsker NGU 

Sedimenttransport i vassdrag og erosjon av forurenset materialeJim Bogen, seksjonsleder på Seksjon for sediment og erosjon, NVE 

Regelverk ved sanering av oljeutslipp til grunnen og Miljødirektoratets faktaark – bruk av oljesaneringsmidler på landLasse K. Tenden, seniorrådgiver NHO Service

 

Dag 2. Forurensning med kvikksølv og brannskum (PFAS) – aktuelle miljøgifter som bekymrer 

Kvikksølv (Hg) i marine miljøer. Jens Laugesen, Chief Specialist DNV GL 

Ressurseffektivisering og Grønn vekstPer Espen Stoknes, klimapsykolog BI 

Kvikksølv i Gunnekleivfjorden – en industriforurenset brakkvannslokalitetMarianne Olsen, forsker NIVA 

Kvikksølv i ferskvann og ferskvannsfisk, fortsatt et problem? Eirik Fjeld, forsker NIVA 

Fornebu-utbyggingen – Miljøutfordringer i den videre utbyggingJohan Steffensen, prosjektdirektør Bærum kommune 

PFAS – risikovurderinger og akseptkriterier ved brannskum-forurensningVanja Alling, seniorrådgiver Miljødirektoratet 

Metodeutvikling for bruk av biota i risikovurdering av PFAS forurensede lokaliteterTrine Eggen, seniorforsker Bioforsk 

PFAS – tiltaksmuligheter for jordGøril Aasen Slinde, miljørådgiver ved Miljøteknologi NGI 

Hvordan hindre spredning av PFAS i vannfase – eksempler fra virkelighetenEivind Bøe, daglig leder Promitek AS, et selskap i NIRAS-gruppen

 

 

 

Temamøte 24. mars 2015 

Miljødirektoratet, Grensevingen 7, Helsfyr, Oslo

 

Bruk og håndtering av spesielle typer av masser – en tilgang eller en belastning?

Eksempler fra miljøutfordringer om: Pukk – radon – gruver – sjøbunn – biokull

 

Temamote mars 15

Kilde NGU

 

 

 

 

 

 

2015-03-24 Program

Informasjon fra Miljødirektoratet.  Per Erik Johansen, Miljødirektoratet

Grunnforurensningsdatabasens utfordringerGøsta Hagenlund, Fylkesmannen i  Sogn og Fjordane

Forurensning knyttet til produksjon av pukk, grus, sand og singel.  Helene Mathisen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Radon i bergarter/pukkTom V. Segalstad, Universitetet i Oslo

Radon – regelverk og anbefalingerIngvild Finne, Statens strålevern

Beretninger fra ei reise. Torgeir Bakke, NIVA. Vinner av Miljøringenprisen 2013

Miljøutfordringer – deponering av masser fra gruveindustri til sjøbunn.  Jens Skei, Skei Mining Consultant (SMC)

Harstad havnHarald Solberg, Miljødirektoratet

Biokull – hva kan det brukes til?  Andreas Lislerud Smebye, NGI