Om Miljøringen

MILJØRINGEN – NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER
Miljøringen – Network for contaminated soil and sediments

Etablert 28. oktober 1993

 

Formål

Miljøringen skal være et forum for 

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter
  • myndigheter som legger rammebetingelser
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene

Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.

Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.

 

Kilde til informasjon

Miljøringen skal være en kilde til informasjon innenfor fagfeltet forurenset grunn og sedimenter. Årlig arrangeres det minst to medlemsmøter der aktuelle temaer presenteres og diskuteres. I tillegg sendes det ut informasjon pr. e-mail til medlemmene våre, og de informeres via vår web-side om interessante saker, prosjekter, møter og konferanser, og om arbeidet i sekretariatet. Miljøringen samarbeider også med andre faglige fora om arrangering av kurs og temamøter.

Hjemmesiden er informasjonssenteret for organisasjonen. Vi vil forsøke å gi våre medlemmer og andre interesserte opplysninger om våre aktiviteter, faglige nyheter og oppdateringer, samt annen relevant informasjon innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter.

 

Organisasjon 

Årsmøtet er Miljøringens høyeste organ. Miljøringen ledes av et styre på 5-8 personer og velges på årsmøtet. Styret er satt sammen av representanter fra ulike typer medlemsbedrifter og skal gjenspeile medlemssammensetningen, dvs fortrinnsvis bestå av både problemeiere og alle typer problemløsere. 

Miljøringen har et sekretariat som har ansvaret for den daglige driften. Sekretariatet utpekes av styret. Sekretariatet utfører blant annet alt det praktiske arbeidet omkring Miljøringens temamøter og kurs og har den løpende dialogen med medlemmene. Sekretariatet har også ansvaret for innholdsproduksjonen på Miljøringens web-side.

 

Miljøringens medlemmer

Inkluderer offentlige institusjoner, olje- og industriselskaper, konsulentfirmaer, entreprenørfirmaer, analyselaboratorier mv.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er informasjonssenteret for organisasjonen. Vi vil forsøke å gi våre medlemmer og andre interesserte opplysninger om våre aktiviteter, faglige nyheter og oppdateringer, samt annen relevant informasjon innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. 

 

Utlysning av tilbudsinnbydelser 

Flere store statlige etater, blant annet Forsvarsbygg og Statsbygg, utlyser sine oppdrag innen forurenset grunn og sedimenter på Miljøringens web-side. Det er også åpent for andre som måtte ønske å utlyse sine arbeider her.

 

Utlysning av ledige stillinger 

Medlemmene kan sende link til sine stillingsannonser til Miljøringen som vil legge den ut på hjemmesiden.

 

Høringsuttalelser 

Miljøringen har god kontakt med Miljødirektoratet og får jevnlig informasjon om deres arbeid rundt fagfeltet forurenset grunn og sedimenter. Miljødirektoratet ønsker Miljøringen som katalysator for arbeidet med forurenset grunn og sedimenter, og bruker Miljøringen som høringsinstans ved utforming av veiledere og forskrifter. Alle Miljøringens medlemmer får da anledning til å uttale seg.

 

Forskning og utvikling 

Miljøringen arbeidet for oppstarten av GRUF – forskningsprogrammet for grunnforurensning, og bidro dermed til å få dette programmet realisert. GRUF ble senere videreført som en del av forskningsprogrammet PROFO – forskningsprogram om forurensning; kilder, spredning, effekter og tiltak. Miljøringen samarbeider også med Norges forskningsråd om spredning av forskningsresultatene rundt forurenset grunn. 

Miljøringen vil i de kommende årene arbeide aktivt for å bidra til at det igangsettes et nytt forskningsprogram med vekt på anvendt teknologi og metoder for opprydding av forurenset grunn og sedimenter.

 

Internasjonale nettverk 

Miljøringens leder sitter som norsk representant i styringsgruppa til Nordrocs – det nordiske nettverket for forurenset grunn og sedimenter. Miljøringen er også tilknyttet det europeisk nettverk for forurenset grunn – NICOLE. Det nordiske nettverket ble etablert i 1997 og det europeiske nettverket i 1996.