Presentasjoner fra webinarer/temamøter 2023-

Miljøringens Temamøte og årsmøte 14. og 15. mars 2023 hos Miljødirektoratet i Oslo 

Disponering av masser og deponier – forurensning i vann og sedimenttiltak.

Programmet ligger her

Presentasjoner DAG 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet (versjonen er oppdatert, dvs. det er lagt til en side bakerst)

Gjenbruk av steinmasser i bygg- og anleggsprosjekter – et juridisk perspektiv. Advokat Stine Arbiol-Kraft, Advokatfirmaet Grette

Hvordan dokumentere at forurensede masser trygt kan gjenoppstå som produkt?  Andreas B. Smebye, NGI

 

Miljøgeologi – nytting av stedegne massar Rv.80 Kistrand. Finn Sverre Karlsen, Statens vegvesen

Grøfterensk masser langs fylkesveger – en mulig ressurs?  Claire Bant, Innlandet Fylkeskommune

Metodikk for terrengregulering og opparbeidelse av jordbruksareal ved mottak av masser fra utbyggingsområder. Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

 

Deponier, Bergen kommune.  Anna Maria Hatland, Bergen kommune

Avslutning av Adventdalen deponi. Svalbard. Mari Vestland, NGI

Sirkulær massehåndtering – bruk av LCA-metodikk for behandling av ulike behandlingsmåter av forurensede gravemasser. Hanne Lerche Raadal, NORSUS og NMBU

 

Slettebakken – veien til en sirkulær håndtering av et gammelt deponi. Gry B. Stenersen, Bergen kommune

Slettebakken – oppfølging av anleggsvann, grunnvann og Tveitevann under oppgraving av et gammelt deponi.  Ingrid Gjesteland, Cowi

 

Presentasjoner DAG 2

PFAS in water, sediment and biota – An overview in the light of new regulation. Patrick van Hees, Eurofins Food & Feed Testing Sweden 

PFAS i norsk drikkevann. Merete Grung, NIVA

Waste-based sorbents for reducing the mobility and leaching of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated soil.  Studentprisvinner 2022 Anny Qvale, WSP

Sewage sludge biochars as effective PFAS-sorbents. Studentprisvinner 2022 Katinka Krahn, Lindum

 

Mikroplast – ulike labmetoder og deres usikkerheter. Thomas T. Næsheim, Eurofins

Mikronor: Mikroplast i norske kystområder, innsjøer og elver. Sverre Hjelset, NIVA

Utvikling av automatisert platform for vannprøvetaking samt in situ eDNA-analyse og overvåking. Poul Larsen, DMR miljø og geoteknikk

 

Overvåking av miljøgifter og kjemisk tilstandsvurdering av vannforekomster i vannområde Indre Oslofjord Vest  Ingvild Tandberg, Vannområde Indre Oslofjord Vest, Bærum kommune

Overvåkning i prosjektet Renere Havn Bergen. Ragnhild Austbø Kjønsøy, Cowi

Effect-directed toxicity assessment of fractionated sediments from Bergen harbour (Norway) using receptor-based luciferase bioassays. Studentprisvinner 2021 Rune Storli

Sedimenttiltaksplanlegging ved hjelp av 3D-modell -Galeivågen og Jadarholm i Stavanger. Silje Nag Ulla og Anita Whitlock Nybakk, Norconsult

 

Borg Havn – erfaringer fra prøvemudring og vurdering av gjenbruk av sedimenter som alternativ til deponering på land eller i sjø. Martin Fransson, Kystverket

Bruk av biostimulering ved akutt forurensning. 1) Creek video  2)Open water video 3) Pond video Halvor Gaasrud, Premium Green Technologies Norway AS

Using preventative application of a combined sorption and biological degradation substrate to avoid the spread and impact from future petroleum hydrocarbon spills or leaks.  Jack Shore, REGENISIS