Presentasjoner fra webinarer/temamøter 2023-

Miljøringens jubileumsseminar med Grønn Anleggssektor

Bærekraftig massehåndtering

Onsdag 22. og torsdag 23. november 2023, Hotell Riviera, Moss

Programmet ligger her

PROGRAM DAG 1

“Det store bildet”.  Møteleder: Randi W. Kortegaard (Ragn-Sells)

Velkommen. Randi W. Kortegaard i Miljøringen og Vibeke Nossum i Grønn Anleggssektor

EUs Green Deal. Sigurd Sagen Vildåsen, SINTEF

Bærekraftig massehåndtering – de store linjene. Fredrik Hausmann, Feiring

Harde fakta om mineralnæringen og veien videre mot bærekraft. Luka Marcinko, Direktoratet for Mineralforvaltning          

Utført arbeid med bærekraftig massehåndtering – Innblikk i Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset. Anbefaling til departementene om tiltak og virkemidler, og om videre arbeid. Esther Balvers, Interkommunal Arealplan for Trondheimsregionen (IKAP)

 

Rene overskuddsmasser – problemstillinger og løsninger. Møteleder: Silje Røysland (Multiconsult)

Miljøregelverket og muligheter for bærekraftig massehåndtering. Går det hånd i hånd? Ingvild Helland, Norconsult/Bærum ressursbank

Mer bærekraftig infrastrukturprosjekt. Finn Sverre Daniel Karlsen, Statens Vegvesen

Mulig masseterminal i Oslo havn for å sikre økt gjenvinning og mer bruk av sjøtransport. Kjersti Steihaug Olsen, Oslo Havn

Sotrasambandet – utfordringer og løsninger for massehåndtering. Lars Martin Færseth, Sotra Link Construction JV Ans (SLCJV)

Paneldebatt  – Problemstillinger og løsninger – rene overskuddsmasser. Inviterte foredragsholdere (Moderator: Vibeke Nossum, SINTEF)

Lokal massefordeling – bidrag til redusert klimagassutslipp. Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

RockExchange – Smart massehåndtering for mottak og anlegg.  Anders Endresen, Netpower Web Solutions

Markedsplassen – overskuddsmassenes “Tinder”. Ida Nilsson, Norsk Gjenvinning og Jørgen Eikjeland, Norconsult Digital

Jernbaneutbygging i Moss – massehåndtering i et komplekst område – dilemmaer og utfordringer. Ingunn Biørnstad, Bane NOR

Under bakken på Riviera Hotell og Rabben bypark.Eli Smette Laastad, WSP

Befaring/«Quiz-sti» – Riviera Hotell og Rabben bypark

Festmiddag, utdeling av Miljøringenprisen 2023  og underholdning med Moss Big Band

 

PROGRAM DAG 2

Parallell A. Kontrakter og miljørapportering som virkemiddel. Møteleder: Ellen Ramsnes (SINTEF)

Anskaffelser og virkemidler –  konkrete eksempler på prosjekt/ gode tildelingskriterier. Stine Arbiol-Kraft, Advokatfirmaet Grette AS

Hvordan kan BREEAM Infrastructure hjelpe deg med å forbedre prosessen for massehåndtering i prosjekter? Stina Kiil, Multiconsult

Nye regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Bjørn Kummeneje, DFØ

 

Parallell B. Hva gjør vi med forurenset sediment? Hva gjør vi med fremmede arter?

Møteleder: Gøril Aasen Slindre (NGI)

Er det mulig med bærekraftig gjenbruk av mudret sediment fra sjøbunnen. Paul Cappelen, NGI og Ole Jørgen Hanssen, NORSUS

Sedimentering og solidifisering (StSo) – muligheter for gjenbruk av materialer fra mudret sjøbunn.  Emma Minken, Oslo Havn

Hvordan løste vi det – 6 mudringsområder og 8 utfyllingsområder. Anita Whitlock Nybakk, Norconsult

Regelverk og praksis for forsvarlig gjenbruk av masser med fremmede arter.  Øyvind Lilleeng, Norconsult

 

Offentlige handlingsplaner. Behandling/gjenvinning/gjenbruk av masser. Møteleder: Anette Fenstad (Trondheim kommune)

Strategi og planer i Oslo. Jenny Ingelöv Eriksson, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen – kommune, næring og forskning spiller på lag. Esther Balvers, Interkommunal Arealplan for Trondheimsregionen (IKAP)

Muligheter for gjenvinning av overskuddsmasser og avfall, smakebiter fra forskning og innovasjon I SFI-earthresQue. Helen French, earthresQue/NMBU og Thomas Henriksen, AF Decom

 

Problemstillinger og løsninger. Behandling/gjenvinning/gjenbruk av masser. Møteleder: Gøril Aasen Slindre (NGI)

Paneldebatt – Problemstillinger, virkemidler og løsninger. Inviterte foredragsholdere (Moderator: Randi W. Kortegaard)

Dilemma knyttet til massehåndtering og helhetlige tiltaksvurderinger på nedlagte skytefelt. Hanne Karlsen, Multiconsult

Mikroplast i grøftemasser – et skjult problem for miljømyndighetene? Elisabeth Rødland, NIVA

Massehåndtering og opprydding ved etablering av nytt sykehus i Drammen. Ida Kristine Buraas, WSP

Gjenbruk av masser som tettesjikt på deponi. Eivind Wiik Ånes, NGI og Helga Lassen Bue, NOAH

Bærekraftig og innovativ gjenvinning av betong. Cathrine Eckbo, NGI

 

 

Miljøringens Temamøte og årsmøte 14. og 15. mars 2023 hos Miljødirektoratet i Oslo 

Disponering av masser og deponier – forurensning i vann og sedimenttiltak.

Programmet ligger her

Presentasjoner DAG 1

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet (versjonen er oppdatert, dvs. det er lagt til en side bakerst)

Gjenbruk av steinmasser i bygg- og anleggsprosjekter – et juridisk perspektiv. Advokat Stine Arbiol-Kraft, Advokatfirmaet Grette

Hvordan dokumentere at forurensede masser trygt kan gjenoppstå som produkt?  Andreas B. Smebye, NGI

 

Miljøgeologi – nytting av stedegne massar Rv.80 Kistrand. Finn Sverre Karlsen, Statens vegvesen

Grøfterensk masser langs fylkesveger – en mulig ressurs?  Claire Bant, Innlandet Fylkeskommune

Metodikk for terrengregulering og opparbeidelse av jordbruksareal ved mottak av masser fra utbyggingsområder. Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

 

Deponier, Bergen kommune.  Anna Maria Hatland, Bergen kommune

Avslutning av Adventdalen deponi. Svalbard. Mari Vestland, NGI

Sirkulær massehåndtering – bruk av LCA-metodikk for behandling av ulike behandlingsmåter av forurensede gravemasser. Hanne Lerche Raadal, NORSUS og NMBU

 

Slettebakken – veien til en sirkulær håndtering av et gammelt deponi. Gry B. Stenersen, Bergen kommune

Slettebakken – oppfølging av anleggsvann, grunnvann og Tveitevann under oppgraving av et gammelt deponi.  Ingrid Gjesteland, Cowi

 

Presentasjoner DAG 2

PFAS in water, sediment and biota – An overview in the light of new regulation. Patrick van Hees, Eurofins Food & Feed Testing Sweden 

PFAS i norsk drikkevann. Merete Grung, NIVA

Waste-based sorbents for reducing the mobility and leaching of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated soil.  Studentprisvinner 2022 Anny Qvale, WSP

Sewage sludge biochars as effective PFAS-sorbents. Studentprisvinner 2022 Katinka Krahn, Lindum

 

Mikroplast – ulike labmetoder og deres usikkerheter. Thomas T. Næsheim, Eurofins

Mikronor: Mikroplast i norske kystområder, innsjøer og elver. Sverre Hjelset, NIVA

Utvikling av automatisert platform for vannprøvetaking samt in situ eDNA-analyse og overvåking. Poul Larsen, DMR miljø og geoteknikk

 

Overvåking av miljøgifter og kjemisk tilstandsvurdering av vannforekomster i vannområde Indre Oslofjord Vest  Ingvild Tandberg, Vannområde Indre Oslofjord Vest, Bærum kommune

Overvåkning i prosjektet Renere Havn Bergen. Ragnhild Austbø Kjønsøy, Cowi

Effect-directed toxicity assessment of fractionated sediments from Bergen harbour (Norway) using receptor-based luciferase bioassays. Studentprisvinner 2021 Rune Storli

Sedimenttiltaksplanlegging ved hjelp av 3D-modell -Galeivågen og Jadarholm i Stavanger. Silje Nag Ulla og Anita Whitlock Nybakk, Norconsult

 

Borg Havn – erfaringer fra prøvemudring og vurdering av gjenbruk av sedimenter som alternativ til deponering på land eller i sjø. Martin Fransson, Kystverket

Bruk av biostimulering ved akutt forurensning. 1) Creek video  2)Open water video 3) Pond video Halvor Gaasrud, Premium Green Technologies Norway AS

Using preventative application of a combined sorption and biological degradation substrate to avoid the spread and impact from future petroleum hydrocarbon spills or leaks.  Jack Shore, REGENISIS