Miljødirektoratets veileder M-411 «Testprogram for tildekkingsmasser» er oppdatert

Miljødirektoratet har oppdatert veileder M-411, testprogram for tildekkingsmasser, se linken

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Testprogram-for-tildekkingsmasser/

Veilederen beskriver tester og vurderingskriterier for generell egnethet av masser som planlegges brukt til tildekking av forurensede marine sedimenter.

Selve testsystemet er bygget opp i tre trinn. I tillegg til dokumentasjon av generell egnethet, må det vurderes om massene er egnet ut fra miljøforholdene der massene er tenkt brukt (trinn fire). I den reviderte veilederen er det gjort noen endringer i vurderingskriteriene på de ulike trinnene, i tillegg til at akseptverdier er harmonisert med grenseverdier i Vannforskriften. (Veilederen er oppdatert pr. august 2017 og erstatter TA-2143).

Comments are closed.