Ny rapport om vannforekomsters sårbarhet

«Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggs- og driftsfasen»I denne rapporten har man tatt for seg forurenset veivann fra anleggs- og driftsfasen, som vil kunne forringe vannmiljøet. Ofte benyttes begrepet sårbar resipient (vannforekomst) når man vurderer en belastning som vannmiljøet utsettes for av det forurensede veivannet. I denne rapporten er sårbarhet definert, samt hvilke kriterier som ligger til grunn for å vurdere sårbarheten. Kriteriene som bygger på vannforskriften og naturmangfoldloven har blitt sammenstilt i to Excel-baserte regneark, utformet som to matriser. Matrisene kan benyttes i ulike planleggingsfaser for vurdering av behov for avbøtende tiltak for vannmiljøet under anleggs- og driftsfasen av veiprosjekter. Sårbarhetskriteriene i matrisene er utviklet for bekker, elver og innsjøer, ikke kystvann og grunnvann. Verktøyet er beregnet for personer som jobber med vannfaglige problemstillinger i veiplanlegging knyttet til anleggs- og driftsfase.

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2389516        

Comments are closed.