Sysselmesteren på Svalbard er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker hjertelig velkommen. Forurensningsrådgiver Lisbeth Schnug Melhus er vår kontaktperson. Hun skriver «Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. Som statsforvalter er Sysselmesteren den regionale, statlige miljøvernmyndigheten på Svalbard og har ansvaret for håndhevingen av miljøregelverket og oppsynet med at regelverket blir fulgt.

Svalbard er utsatt for langtransportert forurensning av miljøgifter gjennom luft- og havstrømmer. Det er også mange lokale kilder til forurensning fra menneskelig aktivitet på øygruppen. Sysselmesteren jobber aktivt for at det ryddes i gamle forurensninger og etterlatenskaper fra gruvedrift og annen virksomhet, og er i tillegg konsesjonsmyndighet for en rekke virksomheter som har utslipp til det ytre miljøet. Mye av grunnen rundt bosetningene på Svalbard er forurenset, og Sysselmesteren behandler derfor de fleste terrenginngrepene etter Svalbards forurensningsregelverk.»

Comments are closed.