Studenter! Søk på Miljøringens studentstipend! Søknadsfrist er 1. mai 2018

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet FORURENSET GRUNN / FORURENSET SEDIMENT.

Formålet med  «Miljøringens studentstipend» er å inspirere masterstudenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Årlig tildeles inntil kr. 20.000,- til ett eller fordelt på to stipender.

Søker må beskrive og argumentere for innholdet i aktiviteten det søkes om. Søknaden skrives på eget søknadsskjema, som sendes til post@miljoringen.no, innen 1. mai hvert år. 

Dere kan lese mer om statuttene for ordningen og hvem som tidligere har mottatt prisen HER.

Ordningen er også publisert i Legathåndboka http://www.legathandboken.no/Fagorientert/Undervisning/Miljoeringens-studentstipend

 

Litt om Miljøringen

Miljøringen er et forum for:

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter
  • myndigheter som legger rammebetingelser
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene

Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.

Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.

Miljøringen skal formidle behov fra medlemmene til utdannings- og forskningsmiljøene, slik at fagområdene videreutvikles og etterspurt rekruttering oppnås.

Lykke til med søknaden!

Comments are closed.