Statens Vegvesen er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker hjertelig velkommen. Lene Jacobsen er vår kontaktperson. Hun kan fortelle at Statens vegvesen har ansvaret for å bidra til at de delene av regjeringens miljøpolitikk som berører SVVs sektor blir fulgt. Statens miljøvernpolitikk bygger på at alle samfunnssektorer:

  • har et selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sin virksomhet
  • skal ha oversikt over miljøvirkningene av virksomheten i sektoren
  • har selv ansvaret for å gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde
  • har ansvar for rapportering om miljøutviklingen i sektoren, og om effekter og kostnader av gjennomførte tiltak.

De nasjonale føringene for miljøarbeidet beskrives i stortingsmeldinger, og rammene for transportpolitikken trekkes opp gjennom Nasjonal transportplan. Miljøhensyn skal ivaretas i alle nivåer av planlegging, bygging og drift/vedlikehold av vegene.

Comments are closed.