Ny veileder fra Miljødirektoratet: Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i jord og grunnvann. 

Veilederen redegjør for hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, omfanget av undersøkelsene som kreves og krav til rapportering.

Du kan laste ned veilederen fra denne linken:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/November-2016/Tilstandsrapport-for-industriomrader/

 

Comments are closed.