Ny informasjon om veiledere for klassifisering 02:18 og M-608

Veilederne M-608/2016 (Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota) og 02:18 (Klassifisering av miljøtilstand i vann) er blitt revidert. Den største endringen er at tabellene med 5-delte tilstandsklasser for vann og sediment (kapittel 11.10 og 11.11) er tatt ut av 02:18, og i M-608 er kun de samme tabellene beholdt, nå i revidert versjon. Bakgrunnen for endringen er behovet for å tydeliggjøre i 02:18 hvilke klassegrenser og grenseverdier som skal brukes for klassifisering av miljøtilstand i vannforekomster etter vannforskriften. For oversikt over alle endringer som er gjort i M-608, se kapittel 1 i veilederen.     

 

Oppdatert 02:18 finner du her: https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/

Oppdatert M-608 finner du her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m608/m608.pdf

 

Med hilsen
Jeanette Beckius
senioringeniør, seksjon for hav og sedimenter

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil:  466 78 626
E-post: jeanette.beckius@miljodir.no

 

T

 

Comments are closed.