Høring – Utkast til Veileder for utarbeidelse av tilstandsrapporter

Veilederen skal hjelpe virksomheter med å oppfylle kravene til tilstandsrapport for grunn og grunnvann i tråd med IED- direktivet og de nye bestemmelsene forurensningsforskriftens §§ 36-21 og 36-22. Veilederen bygger på Europa-kommisjonens veileder 2014/C 136/03 for «baseline reports», men er tilpasset norske forhold. DMR A/S har bistått Miljødirektoratet med utarbeidelsen. Les mer her:

http://miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Horing-av-veileder-og-endringer-i-nye-bestemmelser-i-forurensningsforskriften–36-21-og-36-22-20132684/

Høringsfrist er 4. april 2016. 

Comments are closed.