Presentasjoner fra temamøter 2018 –

TEMAMØTE (og årsmøte) onsdag 14. og torsdag 15. mars 2018

 

 

Plastforurensning
Tiltaksmetoder
Miljøplaner

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DAG 1

TEMA: PLASTFORURENSNING

Miljødirektoratets arbeid med plastforurensning.Lise Langård, Miljødirektoratet

Microplastics in the environment: Contamination in sediments and soils.Rachel Hurley, NIVA

Analysemetode: Kvantifisering av mikroplast i sediment. Emma Jane Wade, NGI

Mikroplast i sedimenter på norsk sokkel. Thomas Møskeland, DNV GL

Kul og kommunal på World Circular Economic Forum. Marianne Langedal, Trondheim kommune

Gummigranulat og tiltak for å hindre spredning fra kunstgressbaner. Claire Coutris, NIBIO

Mikroplastundersøkelser av bekkesediment nedstrøms for kunstgressbaner. Ole Korbøl, MSc-student ved NMBU

Innhold av mikroplast i 10 undersøkte marine sedimentprøver fra MAREANO-kartleggingen. Henning K.B. Jensen, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Håndtering av plastforurensning i sprengstein. Bente Breyholtz, Norconsult

Tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling. Inkl. eksempler fra Bergen. Håvard E. Bjordal, Bergen kommune

 

PROGRAM DAG 2

TEMA: TILTAKSMETODER

 

Nytt fra Miljødirektoratet. Kari Holden, Miljødirektoratet

Biokull: Klimatiltak, jordkvalitetsforbedring og giftimmobilisering.Gerard Cornelissen, NGI

Remediation of PCB-polluted soil using biochar: The uptake of PCBs in earthworms, plants and passive samplers – a pot experiment. Sigurbjörg Hjartardóttir, NGI

Åtgärdsportalen – a Swedish guide to soil, groundwater and sediment remediation. Peter Harms-Ringdahl, EnviFix, Sverige

Håndtering av oljeforurensning. Siri Greiff, Multiconsult

Immobilization of PFAS-contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Gorm Thune, Lindum

In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord. Heidi Knutsen, NGI

Miljøplan for oppfølging av miljøtiltak i forurenset sjøbunn. Jens Laugesen, DNV GL

Miljøoppfølging i jernbaneprosjekter, med eksempel fra nytt dobbeltspor Moss. Ingunn Bjørnstad, Bane NOR

Kan det utarbeides standardmaler for miljøplaner og miljøoppfølgings-program? Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

Forurensningskriminalitet. Vivian Miksch Fredenborg, spesialetterforsker og kjemiker i Miljøkrimavdelingen, Økokrim