Miljøringens studentstipend. Søknadsfrist 1. mai 2015.

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet FORURENSET GRUNN / FORURENSEDE SEDIMENTER (og tilgrensende fagområder).

Miljøringen opprettet i 2014 «Miljøringens studentstipend». Formålet med stipendet er å inspirere masterstudenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Frist for å søke om neste tildeling er  1. mai 2015, så her gjelder det å handle raskt! Neste søknadsfrist er 1. november 2015. Årlig tildeles inntil kr. 20.000,- til ett eller fordelt på to stipender. Dere kan lese mer om ordningen i statuttene.

Søknaden sendes på mail til post@miljoringen.noog det er studenten selv som søker. 

Ordningen er også publisert i Legathåndboka http://www.legathandboken.no/Fagorientert/Undervisning/Miljoeringens-studentstipend

 

Litt om Miljøringen

Miljøringen er et forum for

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter 
  • myndigheter som legger rammebetingelser 
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning 
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene

Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.

Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.

Miljøringen skal formidle behov fra medlemmene til utdannings- og forskningsmiljøene, slik at fagområdene videreutvikles og etterspurt rekruttering oppnås.

Lykke til med søknaden!

Comments are closed.