Invitasjon til å bidra på PFAS workshop 26. november 2015

Kjære medlemmer

Miljødirektoratet vil sammen med problemeiere arrangere en heldags workshop om PFAS 26. november 2015, hos Miljødirektoratet. Temaene for workshopen vil være risikovurdering (metodikk, felles retningslinjer, lik behandling mellom lokaliteter), overgangen fra risikovurdering til tiltak (grenseverdier, prioritering av ressurser, kost-nytte vurderinger), samt vurdere ulike tiltaksmetoder.

Hensikten med workshopen er å identifisere kunnskapshull og aktivt diskutere relevante problemstillinger. Det vil i liten grad legges vekt på presentasjoner. Workshopen ønsker å knytte til seg sterke fagpersoner med relevant spisskompetanse, som kan bidra aktivt inn i diskusjonene. Etter workshopen vil det bli laget et oppfølgingsnotat/referat med hovedtrekkene og konklusjonene fra workshopen.

Miljøringen henvender seg derfor, på vegne av Miljødirektoratet, til våre medlemmer for å undersøke hvem som ønsker å bidra. Det vil kun være plass til et fåtall personer. Deltakelse vil ikke bli kompensert økonomisk og må stå for hver bedrifts regning.

De som ønsker å bidra på workshopen, bes sende svar til post@miljoringen.no innen 16/10-15. Vennligst oppsummerer kort om relevant erfaring og legg ved CV til den personen som ønsker å delta. Evaluering av innspillene som kommer gjøres av Miljødirektoratet.

Vi håper våre medlemmer er positive til å bidra!

Comments are closed.