Ny norsk Standard for turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

En komité, SN/K 126 Turbiditet i felt, som har vært opprettet av Standard Norge, har utarbeidet
NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster.

Tiltak i sjø-, brakk- og ferskvann kan føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler som kan forurense ved at enkelte miljøgifter binder seg til partiklene. I tillegg kan oppvirvling av sedimenter eller tilførsel av masser føre til skader på naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset eller ikke.

Tiltak som forårsaker spredning av partikler, kan være mudring, tildekking av innsjø- og sjøbunn, deponering av masser i sjøen, anleggsvirksomhet i sjø og vassdrag, propelloppvirvling, skipstrafikk, utslipp fra landbasert virksomhet, for eksempel gruveindustri, fiskeindustri, skipsverft samt utslipp fra avløp.

Turbiditet er et uttrykk for mengden suspendert materiale i vann. Forholdet mellom turbiditet og suspendert stoff er som regel tilnærmet lineært innenfor de aktuelle måleintervallene i Norge, og det er vanligvis liten variasjon i forholdet mellom ulike sedimenter. Dette viser at måling av turbiditet er en egnet metode for å vurdere mengden partikler og spredning av partikler i vann.

Det blir ofte stilt krav om at spredning av forurensede sedimenter skal overvåkes ved gjennomføring av tiltak som kan medføre oppvirvling av sediment. Overvåkingen bør da normalt omfatte krav om turbiditetsmålinger, og det må da settes grenseverdier for hva som er akseptabel turbiditet ved tiltaket.

Standarden gir krav og retningslinjer til den som utfører turbiditetsmålinger. Oppdragsgivere kan vise til standarden eller deler av standarden i anbudsinnbydelse og i kontrakter for å spesifisere hvordan de vil ha turbiditetsmålingene utført.

Standarden kan kjøpes gjennom nettsidene til Standard Norge: https://www.standard.no/standardisering/

Mvh
Rolf Duus
Standard Norge

Info om Miljøringens temamøte i Hammerfest i juni / Invitasjon til abstracts

Hei! Forberedelsene er godt i gang til Miljøringens temamøte i Hammerfest 8.-9. juni 2017.

Vi setter nå sammen et faglig inspirerende program basert på følgende temaer:

  1. Sedimenter:Erfaringer fra prosjekter, oppryddinger og utdyping, effekter, FoU
  2. Akuttforurensning og beredskap:f. eks. oljevern, oljeforurensning, annen akuttforurensning, gjennomførte tiltak, in situ tiltak
  3. Nordområdene: f.eks. polarforskning, forurenset grunn i nord, PFOS, Svalbard, tiltak, erfaringer, problemløsing

Vi har allerede foredragsholdere fra bl.a. Kystverket og Framsenteret klare.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (Bruk gjerne dette skjemaet) innen 24. mars til post@miljoringen.no.

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, entreprenører, laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.

Temamøtet holdes på Scandic Hammerfest, og Miljøringen har reservert rom her fra 7.- 9. juni for kr 1228 per natt. Programmet starter kl. 0900 torsdag 8. juni og avsluttes kl. 1400 fredag 9. juni. Det vil bli en uformell sammenkomst på kvelden onsdag 7. juni. Kveldsarrangementet torsdag 8. juni blir på Mikkelgammen med nettverksbygging og lokal bevertning og kultur:


Foto: visithammerfest.no

Det kan lønne seg å bestille fly allerede nå. Benytt gjerne anledningen til å forlenge oppholdet i helgen. Hva med å utforske Finnmark i juni med sine muligheter for fantastiske naturopplevelser i midnattssol?

 

 

Tilbudskonkurranse 2: MR-RISG Kurs i Kap. 2. NB inkludert ny tilleggsopplysning

NB Tilleggsopplysning til tilbudsforespørsel pkt. 2.3 Kursinnhold: 
Informasjon om den nye grunnforurensningsdatabasen skal også inngå (22.3.17)

————————–

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudsforespørsel

Miljøringens kurs MR-RISG: Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553. Tilstandsklassifisering, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 

Miljøringens tre faste kurs gjennomføres i intervaller på circa to år. MR-RISG ble sist holdt høsten 2015 med stor deltakelse. Høsten 2017 skal det samme kurset arrangeres igjen. Vi inviterer med dette til å delta i en tilbudskonkurranse på utforming og gjennomføring av kurset. Mer info finner du her 2017 MR-RISG Tilbudsforesporsel. 

 

 

Tilbudsfristen er mandag 3. april 2017 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet, post@miljoringen.no. Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 19. april og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass senest 28. april 2017.