Presentasjoner fra temamøter 2018 –

TEMAMØTE 13. og 14. november 2018 

Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk 

Scandic Park Sandefjord. Strandpromenaden 9. Sandefjord

 

 

 

 

 

 

 

Program Temamote 13. og 14. november 2018

DAG 1 – Deponier

Siste nytt fra Miljødirektoratet. Kine Martinsen, Miljødirektoratet

Deponigass i boliger. Risiko ved bygging på nedlagte avfallsdeponier. Johan Øvrevik, Folkehelseinstituttet

Utfordringer og erfaringer fra boligbygging på Brånåsen deponi. Lars Gundersen, Skedsmo kommune

Erfaringer med undersøgelse og afværge af lossepladsgas – Danske erfaringer. Jens-Ole Petersen, DMR Miljø og geoteknikk AS, Danmark

Miljøopprydding på Vallø – Erfaringer så langt. Lars Skaare og Maren Hjulstad, VEIDEC 

Miljøringenprisvinner 2018. Langøya – fra forlatt steinbrudd til fjordidyll. Trygve Sverreson, EcoPros AS

Alunskifer i 25 år  – og hva nå? Erik Endre, Structor

Kjørbekk – fra deponi til landskap. Marja Skotheim Folde, Skien kommune

Studentprisvinner 2017. Utvikling av Fingeravtrykkmetoden med analysedata fra passive prøvetakingsenheter.  Ingvild Bjelland Lende (NTNU), nå ansatt i Cowi

Bygging på deponier. Hvilke skader kan oppstå og hva kan gjøres for å unngå dette? Steinar Sidselrud, EBY, Oslo kommune

 

PROGRAM DAG 2 – Sedimenter

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Tiltakshavers rolle. Ole Jakob Hansen, Sandefjord kommune

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Fylkesmannens rolle. Tor Fredrik Holth, Fylkesmannen i Vestfold

Opprydding av indre Sandefjordsfjord. Fylkesmannens rolle. Mari Moseid, NGI og Øystein Tranvåg, Asplan Viak

Miljømudring. Roy Røyland, Agder Marine

Jotun på land og i sjø. Green Steps / Green Building solutions. Presentasjon 1   Presentasjon 2Nils Helge Rørå og Christian Espolin Johnson, Jotun

Miljødirektoratets arbeid med undervannsstøy. Håndteringsveileder M-350.  Marianne Olsen, Miljødirektoratet

Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Petter Kvadsheim, FFI

Hvordan jobber Kystverket med undervannsstøy? Camilla Spansvoll, Kystverket

Miljøringenprisvinner 2017. Plast – fra avfall til forurensning. Inntrykk, mars – november 2018. Marianne Olsen, NIVA.

Studentprisvinner 2017. Temporal changes of the benthic environmental conditions in a subarctic fjord with aquaculture activity. Hege Kristine Vågen (UiO), nå ansatt i Sweco

Opprydding Ren Indre havn, Horten. Status på Norges neste store sedimentoppryddingsprosjekt. Anders Bergsli, Prosjektleder Horten kommune/Forsvarsbygg

Tiltak i Gunneklevfjorden – Herøya. Thor Oscar Bolstad, Norsk Hydro

 

 

 

 

 

TEMAMØTE (og årsmøte) onsdag 14. og torsdag 15. mars 2018

 

 

Plastforurensning
Tiltaksmetoder
Miljøplaner

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

 

 

 

 

Program Temamote 14. og 15. mars 2018

 

PROGRAM DAG 1

TEMA: PLASTFORURENSNING

Miljødirektoratets arbeid med plastforurensning.Lise Langård, Miljødirektoratet

Microplastics in the environment: Contamination in sediments and soils.Rachel Hurley, NIVA

Analysemetode: Kvantifisering av mikroplast i sediment. Emma Jane Wade, NGI

Mikroplast i sedimenter på norsk sokkel. Thomas Møskeland, DNV GL

Kul og kommunal på World Circular Economic Forum. Marianne Langedal, Trondheim kommune

Gummigranulat og tiltak for å hindre spredning fra kunstgressbaner. Claire Coutris, NIBIO

Mikroplastundersøkelser av bekkesediment nedstrøms for kunstgressbaner. Ole Korbøl, MSc-student ved NMBU

Innhold av mikroplast i 10 undersøkte marine sedimentprøver fra MAREANO-kartleggingen. Henning K.B. Jensen, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Håndtering av plastforurensning i sprengstein. Bente Breyholtz, Norconsult

Tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling. Inkl. eksempler fra Bergen. Håvard E. Bjordal, Bergen kommune

 

PROGRAM DAG 2

TEMA: TILTAKSMETODER

 

Nytt fra Miljødirektoratet. Kari Holden, Miljødirektoratet

Biokull: Klimatiltak, jordkvalitetsforbedring og giftimmobilisering.Gerard Cornelissen, NGI

Remediation of PCB-polluted soil using biochar: The uptake of PCBs in earthworms, plants and passive samplers – a pot experiment. Sigurbjörg Hjartardóttir, NGI

Åtgärdsportalen – a Swedish guide to soil, groundwater and sediment remediation. Peter Harms-Ringdahl, EnviFix, Sverige

Håndtering av oljeforurensning. Siri Greiff, Multiconsult

Immobilization of PFAS-contaminated sandy soil from a Norwegian firefighting training facility. Gorm Thune, Lindum

In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord. Heidi Knutsen, NGI

Miljøplan for oppfølging av miljøtiltak i forurenset sjøbunn. Jens Laugesen, DNV GL

Miljøoppfølging i jernbaneprosjekter, med eksempel fra nytt dobbeltspor Moss. Ingunn Bjørnstad, Bane NOR

Kan det utarbeides standardmaler for miljøplaner og miljøoppfølgings-program? Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

Forurensningskriminalitet. Vivian Miksch Fredenborg, spesialetterforsker og kjemiker i Miljøkrimavdelingen, Økokrim