Miljøringens Studentstipend

Statutter  

Formål

Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner.

Det kan søkes om støtte til å oppsøke FOU-institusjoner eller møter innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave. 

Tildeling

Søker må beskrive og argumentere for innholdet i aktiviteten det søkes om. Søknaden skrives på eget søknadsskjema, som sendes til post@miljoringen.no, innen 20. mai eller 1. november hvert år. 

Øvre aldersgrense for søkers stipendtildeling er 30 år, og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet.

Styret i Miljøringen vurderer innkomne søknader og tildeler inntil to stipender per år ut fra formål, faglig innhold og søkers kvalifikasjoner. Stipendutdeling kan utebli dersom styret finner at søknadene ikke kvalifiserer eller mangler tilfredsstillende begrunnelse. Annonsering av hvem som får stipendet skjer medio juni eller medio november samme år.

Stipendets størrelse

Årlig tildeles inntil kr. 20.000,- til ett eller fordelt på to stipender. 

Krav til den som mottar stipendet

Den eller de som mottar stipend må benytte det i samsvar med søknaden innen ett år etter tildeling. Mottakeren må presentere skriftlig eller muntlig hva stipendet er blitt brukt til.

———————-

Stipendordningen trådde i kraft våren 2014 og avløste det tidligere “Miljøringens stipend til yngrefagpersoner”.

 

Følgende har blitt tildelt studentstipendet:

Høsten 2014:

10 000 kr til Tiril Klunderud
Tirils presentasjon på temamøtet mars 2016

Universitetet i Bergen
 

10 000 kr til Katharina Halbach
Reisebrev fra Katharina Halbach

NTNU
Våren 2015:

10 000 kr til Anna Olsson
Annas presentasjon på temamøtet november 2016

Universitetet i Lund, Sverige
Høsten 2015: 10 000 kr til Hilda Alida Hammer NTNU
Våren 2016: 10 000 kr til Jørgen Engebretsen NTNU
Høsten 2016: 10 000 kr til Håkon Skumsrud Børresen Universitetet i Oslo